Przejdź do treści

urodzeni i ochrzczeni we wsi

– Wyszukiwarka obejmuje osoby urodzone (ochrzczone) w Dolinianach w latach I 1640 – IV 1945, w tym katolików wyznania grekokatolickiego z 1784-1919 i 1925-1927, wcześniejsze księgi prawdopodobnie się nie zachowały a późniejszych nie posiadam. Spis zawiera 3339 osób wyznania rzymskokatolickiego i 787 wyznania grekokatolickiego.
– Tam, gdzie to było możliwe wpisano nazwisko rodowe matki dziecka. W starszych księgach, nazwisko było odmieniane. Nie zawsze jednak było wiadomo jak nazwisko brzmiało poprawnie: np. przy Karplowa – czy Karp, Karpel czy Karpiel?. Te odimienne np. Stefanow zapewne znaczyło, że ojcem był np. Stefan, prawdopodobnie nie należy uważać je za nazwisko we współczesnym rozumieniu.
– Niektóre lata z początku XIX wieku są bardzo niestarannie prowadzone, a nazwiska przekręcane, stąd są trudności w odczytaniu nazwisk czy imion.
– Jeśli są podane dwa numery domu, oznacza to starą i nową numerację.
– Osoby mogą występować podwójnie. Związane jest to ze zmianą wyznania, najczęściej z grekokatolickiego na rzymskokatolickie. Tam gdzie zostało to zauważone w uwagach umieszczono odpowiedni zapis. Wpisu urodzenia należy szukać w księdze pierwotnego wyznania, w księdze nowoobranego kościoła jest tylko odpis lub świadectwo chrztu i urodzenia.
– Spis osób wyznania rzymskokatolickiego oparty jest na wykazie urodzeń parafii rzymskokatolickiej z siedzibą w Gródku Jagiellońskim, sprawdzany, uzupełniany bądź poprawiany o zapisy z ksiąg urodzeń (pierwopisów lub odpisów). Z uwagi na niedostępność w Polsce ksiąg z okresu 1914-1937, urodzenia z tych lat spisano w oparciu o wykaz i brudnopis.
Spis osób wyznania grekokatolickiego spisano tylko z ksiąg.
– W razie braku wpisu osoby w księdze i w brudnopisie, nr domu, imiona rodziców i nazwisko rodowe matki spisano ze spisu dusz (parafian). Gdy i tam nie znaleziono, sprawdzano z urodzeniami grekokatolickimi. Gdy daty urodzenia z wykazu rzymskokatolickiego i wpisów urodzeń grekokatolickich się pokrywały, to uzupełniano brakujące pola o te wpisane w księdze grekokatolickiej. Pozostałe, pozostawiono puste.
 – W księgach zauważalny jest brak stron. Brakuje miesięcy a czasami lat. W przypadku nie zachowania się odpisów tych ksiąg czy choćby wykazu urodzeń i chrztów, zwłaszcza tych XVII-XVIII wiecznych nie było możliwe było wpisanie ich do tego spisu.
Dostrzeżone braki:
a) listopad 1714 – luty 1715 r.,
b) grudzień 1687 – połowa kwietnia 1689 r.
– Spis ten jest rozbudowany o osoby, które nie zostały wpisane do wykazu urodzeń, oraz poprawiony tam, gdzie wyłapane zostały błędy. Znajdują się tu też osoby, których chrzest nie został wpisany w księgi, ale jest wpis w wykazie. W tym przypadku w uwagach umieszczono określenie „wpis tylko w wykazie urodzeń”.
– W spisie pojawiają się osoby, które nie są ujęte w księdze urodzeń (chrztów) a wpisane są w brudnopisie urodzeń.
– Nazwiska w księgach były różnie wpisywane, często bez znaków polskich, lub z błędami. Przykładowo zamiast końcówkę „wski” wpisano “ski”, zamiast „j” pisano „y” lub „i”, zamiast „u” – „ó”, zamiast „ą” – „on”. Przy wyszukiwaniu należy używać różnej pisowni. 
– W zależności od podanego wyznania – w takiej księdze należy szukać. Jeśli rzymskokatolickie – w księgach parafialnych Gródka Jagiellońskiego, jeśli grekokatolickie – w księgach parafialnych Wołczuch.

Gdyby ktoś posiadał zdjęcia ksiąg parafialnych rzymskokatolickich z Dolinian z lat 1914-1937 lub grekokatolickich sprzed 1784 r. oraz z lat 1920-1924 i po 1927 roku,  lub dostrzegł błąd, proszę do mnie napisać: doliniany@int.pl.

 

2 komentarze do “urodzeni i ochrzczeni we wsi”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.